1. ALAPFOGALMAK

Jelen Játékszabályzat szabályozza a Lisys-Project Kft. (Székhely:1142 Budapest, Tengerszem utca 78., adószám: 24307978-2-42, a továbbiakban: a „Lebonyolító”) által meghirdetett, „A jövő fénye” játék (továbbiakban: “Játék”) menetét, és kiterjed minden, a játékban részt vevő személyre (továbbiakban: “Játékos”), valamint mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igénnyel lépnek fel.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen játékszabályzat feltételeit. A Játékban nem vehetnek részt a Lisys-Project Kft. munka-, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint az ő közeli hozzátartozóik (Ptk 8:1§ (1) pontja).

A nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható.

A részvételi feltételek itt olvashatók:

A Játékban kizárólag cselekvőképes, 18 év feletti, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban:”Játékos”) vehet részt, aki maradéktalanul teljesíti jelen Játékszabályzat feltételeit.

Az „A jövő fényei” játékban az a Játékos vehet részt, aki a Sceni-Tech 2017 szakmai kiállítás ideje alatt, 2017. május 17. 10:00 óra és 2017. május 18. 16:00 óra között, a Lisys-Project standján elhelyezett jelentkezési lapot kitölti, és az erre a célra kihelyezett jelentkezési lap gyűjtőbe bedobja.

2.1 A sorsoláson mindenki részt vesz, aki a kitöltött jelentkezési lapot 2017. május 18. 16.00 óráig bedobja a Lisys-Project standján erre a célra kihelyezett jelentkezési lap gyűjtőbe. A sorsoláson minden Játékos csak egyszer szerepelhet.

2.2 A Játékosok a bedobott jelentkezési lapjuk útján kerülnek azonosításra, így annak esetleges változásaiból eredő, a Lebonyolító érdekkörén kívül eső problémákért a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.3 Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzatban leírt alaki előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.4 A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem létező vagy megtévesztő adatokkal vesznek részt. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017. május 17. 10.00 órától 2017. május 18. 16.00 óráig tart.

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS

Az „A jövő fénye” játékban megnyerhető nyeremény:

– 1 darab JB Lightinggyártmányú A7-es típusú LED-es mozgókengyeles effektfényvető

4.1 A játékos a Sceni-Tech 2017 kiállítás ideje alatt, a kiállításon az A5 standon vehet részt a játékban. A játékos feladata, hogy a kiállítás 2 napja alatt a Lisys-Project standján elhelyezett jelentkezési lapot kitöltve bedobja a jelentkezési lap gyűjtőbe 2017. május 17. 10.00 óra és május 18. 16.00 óra között.

4.2 Lebonyolító a játék végeztével 1 nyertest sorsol ki 2017. május 18-án, 16:15 perckor, melyet a FB-on élőben közvetít. Emellett 1 tartaléknyertest is sorsol arra az esetre, ha a játék nyertese nem jelentkezne nyereményéért.

4.3 A sorsolás időpontja: 2017. május 18., 16:15 óra

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1 A Lebonyolító a nyertes Játékost a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a jelentkezési lapon megadott kapcsolat felvételi lehetőségek egyikén (emailcím vagy telefonszám) keresztül (”Értesítés”), valamint a Lisys-Project Kft. hivatalos Facebook oldalán megjelenített posztban. A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 4 (négy) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést a Nyeremény átadásának egyeztetése céljából. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Lebonyolító jogosult a tartaléknyertest értesíteni, a Nyereményt részére átadni. A tartaléknyertes értesítésére és az Értesítés visszaigazolására a jelen pontban a nyertes Játékos vonatkozásában írtak irányadók azzal, hogy amennyiben az Értesítést a tartaléknyertes sem igazolja vissza, úgy az adott Nyeremény nem kerül átadásra.

5.2 A nyertes (tartaléknyertes) Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására, felhasználására az 5.1 pontban írtak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása/felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes (tartaléknyertes) a Nyereményért nem jelentkezik, vagy nem használja fel, a tartaléknyertest értesítse, illetve amennyiben a tartaléknyertes sem jelentkezik, úgy a Nyeremény ne kerüljön átadásra.

5.3  A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni vagy kézbesíteni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A Játékos által előidézett hiányosságért/hibáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, a Nyeremény átadásának elmaradásavagy késedelme, stb.), ill. a Nyeremény felhasználása során keletkezett károkért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

6.2 A Lebonyolító a Nyeremény igénybe vétele során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett megbetegedésekért vagy balesetekért, egyéb károkért, kellemetlenségekért felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Lebonyolítótól nem követelheti.

6.3 Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

6.4 A Lebonyolító a játék során gyűjtött adatokat hírlevél küldés céljából felhasználhatja, a Játékos a jelentkezési lap kitöltésével beleegyezik abba, hogy az általamegadott emailcímre a Lebonyolító szakmai jellegű hírlevelet küldjön, és ebből kifolyólag a Játékos emailcímét átadja megbízottjainak: Freund-Hernády Zita ev és Sun Solutions Kft.

 

Budapest, 2017. május 11.

 

Böröcz Sándor sk.

Ügyvezető

Lisys-Project Kft.